Digityökalut käyttöön -digimentorimalli: osa organisaatiokulttuuria

Arvostelu liittyy tähän sovellukseen:

Digityökalut käyttöön -hankkeessa on kokeiltu erilaisia toteutuksia digimentoritoiminnan osalta. Esimerkiksi Turun AKK:ssa on nimetyt digimentorit, jotka tukevat henkilökuntaa digiosaamisen kehittämisessä sekä digityökalujen haltuunotossa. VAAOssa taas digimentoritoimintaa tehdään mm. yhteistyössä opiskelijoiden kanssa. TAKKissa ja TTS:ssä digimentoritoiminta on organisoitu yhteiselle Teams-kanavalle.

Hankkeen aikana on myös perehdytty erilaisiin olemassa oleviin ja muualla kehitettyihin digimentorimalleihin. Useissa oppilaitoksissa toimii nimettyjen digimentoreiden verkosto, missä tietyt henkilöt ovat saaneet resurssia vertaistukena toimimiseen. Parasta Osaamista -hankkeessa on kehitetty hyvä Luotsiope-malli, missä Luotsiope ”ohjaa, auttaa ja kannustaa kollegoitaan arjen haasteissa ja muutostilanteissa monin eri tavoin: henkilökohtaisesti, sähköisesti ja yhteisöllisesti”. Mallissa Luotsiope nimetään omasta työyhteisöstään ja hän toimii myös mm. esimiesten tukena muutosten jalkauttamisessa. Oleellista mallissa on myös matalan kynnyksen palveluperiaate ja tätä periaatetta noudattaa myös Digityökalut käyttöön -hankkeen mentorimalli.

Olemme hankeverkostossa pohtineet, minkälainen olisi meille kaikille sopiva yhteinen digimentorimalli. Olemme tulleet siihen johtopäätökseen, että mallin toimivuus käytännössä riippuu aina kunkin organisaation rakenteista ja toimintatavoista. Yhteistä kaikille on kuitenkin ajatus siitä, että mentoritoiminta on parhaimmillaan silloin, kun toiminta on luonteva osa organisaatiokulttuuria. Joissakin organisaatioissa toimii parhaiten erikseen nimettyjen mentoreiden malli, toisissa organisaatioissa taas mentorina voi toimia kuka vaan, joka osaa auttaa toisia. Esimerkiksi TAKKissa on todettu, että erikseen nimettyjen digimentoreiden malli ei ole käytännössä sujuva, koska ihmisten työnkuvat muuttuvat tai he vaihtavat työtehtäviä. Digimentoritoiminnan vieminen käytäntöön ja henkilöstön tietoisuuteen vie aina aikansa, ja henkilövaihdosten myötä toiminta saattaa keskeytyä. Kun vertaistuki/mentoritoiminta on osa organisaatiokulttuuria ja sitä myöden jokainen henkilöstön jäsen on oman osaamisensa digimentori, kynnys auttaa kaveria on erityisen matala.

Varalassa on hankkeen aikana otettu käyttöön vertaismentorointisopimus. Sopimus auttaa sitouttamaan työntekijän mentoritoimintaan, selkiyttää prosessia sekä ohjaa toimintaa. Sopimuksessa mm. määritellään mentoroinnin tavoitteet ja aikataulut. Vertaismentorointisopimus on hyödyllinen erityisesti silloin, kun kyseessä on laajempi aihekokonaisuus tai jos mentorointia toteutetaan esim. kokonaiselle tiimille.

Digimentoritoiminta on tapa toimia – toimintakulttuuri, missä toisten auttaminen on osa jokaisen työnkuvaa. Parhaimmillaan digimentoritoiminta on silloin, kun innostunut työntekijä kertoo uudesta osaamisestaan työkaverille ja näyttää mitä hän on tehnyt. Tällöin vertaistuki tapahtuu luontevasti arjessa, kollega auttaa kollegoitaan, tietoa ja osaamista jaetaan ja uusien oivallusten innoittamina opitaan yhdessä!